ANUNCI: L'Ajuntament d'Aiguamúrcia nomenarà un nou jutge de pau

24/01/2020

ANUNCI: L'Ajuntament d'Aiguamúrcia nomenarà un nou jutge de pau

S’ha iniciat l’expedient pel nomenament de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a pel
Jutjat de Pau d’Aiguamúrcia, en haver expirat el període de quatre anys del darrer
nomenament.


Per esser elegit cal ser espanyol, major d’edat, i no estar inclòs en cap de les causes
d’incapacitat i d’incompatibilitat previstes a l’art. 303 de la Llei orgànica del Poder
Judicial.

Seran proposats per al seu nomenament per part del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, aquells sol·licitants que obtinguin el vot favorable de la majoria absoluta
dels membres que composen el Ple Municipal.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud, acompanyada
del seu currículum vitae, fotocòpia del DNI i declaració jurada de no incórrer en cap
dels supòsits d’incapacitat de l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, dins del
termini de QUINZE DIES hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.