L'Ajuntament d'Aigumúrcia aprova, de manera inicial, l'ordenança de convivència

17/02/2021

L'Ajuntament d'Aigumúrcia aprova, de manera inicial, l'ordenança de convivència

L'Ajuntament d'Aiguamúrcia ha aprovat, de manera inicial, l’ordenança de convivència ciutadana, que serà d’aplicació a tot el terme municipal (nuclis urbans i urbanitzacions). El document, que ja es va començar a treballar l’últim trimestre de l’any passat demanant la participació ciutadana i la col·laboració veïnal, té per objectiu establir les bases que prevegin mesures d’actuació per a regular situacions de conflictes de convivència entre els veïns i les veïnes del municipi. En aquest sentit, es volen promoure les actituds solidàries i tolerants entre els convilatans, així com sancionar les actituds més incíviques que afectin la qualitat de vida de la resta de la comunitat.

L’ordenança de convivència ciutadana es divideix en diferents capítols: disposicions generals, en el qual s’exposen els motius, el fonament legal i els drets i deures; el de comportament a la via pública; comportament respecte als espais i béns públics, parcs i jardins; neteja i manteniment de béns públics i privats; i ocupació de la via pública i altres espais urbans.

El capítol de comportament dels vilatans a la via pública inclou mesures per a mantenir l’ordre públic i la tranquil·litat vilatana, l’educació cívica i vial a les escoles, la utilització d’aparells sonors, el respecte a les persones i als béns públics i privats i danys produïts a la via pública, entre altres.

El capítol de comportament respecte als espais i béns públics, parcs i jardins, contempla les normes d’ús de la via pública i del mobiliari urbà, voreres i guals, pintades i grafits, etc.

El capítol de neteja i manteniment de béns públics i privats integra la recollida d’escombraries, actes públics al carrer, neteja de la via pública en cas d’obres, etc.

Finalment, el capítol d’ocupació de la via pública i altres espais urbans regula la venda ambulant, la tinença d’animals domèstics, manifestacions a la via pública, entre altres.

El document també regula les sancions que es poden imposar en cas d’infracció. Les infraccions lleus es podran sancionar fins a 750 euros; les infraccions greus se sancionaran amb fins a 1.500 euros i les infraccions molt greus es regulen fins als 3.000 euros.

Tot i que es contemplen sancions, la voluntat de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia no és recaptatòria -fet que hauria de ser excepcional-, sinó que es pretén establir uns paràmetres per a consolidar la convivència ciutadana i «reduir les actituds reiterades d’incivisme», expressa l’alcaldessa, Dolors Palma.

El document està en període d’exposició pública per tal que els veïns i les veïnes que ho vulguin, puguin fer al·legacions.