Òrgans de Govern

Òrgans de Govern

L’ALCALDE/ALCALDESSA

 

L'alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions:

a) Dirigir el govern i l'administració municipal.

b) Representar a l'Ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bàndols.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

g) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entendrà sense perjudici del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

i) Exercir la prefectura de la Policia Municipal, en cas de que existeixi.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

ñ) derogat

o) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

p) L'atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

q) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.

r) Les altres que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la prefectura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els paràgrafs a), i), j), k), l) i m). No obstant això, podrà delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j).

 

L’EQUIP DE GOVERN
Es reuneix setmanalment, normalment els dimarts per la tarda.
 
 

 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

El Ple de constitució del nou Ajuntament va decidir impedir la formació de la Junta de Govern Local –que ajuda a l’agilització de molts temes i que sí que s’havia constituït en les darreres legislatures-, malgrat la proposta era únicament de delegar-li competències de l’Alcaldia i cap del Ple.
 
L’Equip de Govern es reuneix igualment per treballar en equip, però no hi ha la Secretària perquè prengui acta del que es va decidint.
 

 

EL PLE DE L'AJUNTAMENT D'AIGUAMÚRCIA

A Aiguamúrcia hi ha Ple ordinari el segon dilluns de cada dos mesos a les 7 de la tarda, es publica al tauler d’edictes, es fa difusió a través de les xarxes socials i s’envia mail a tota la població que ha facilitat a l’Ajuntament el seu correu electrònic per tal d’informar de la celebració del mateix.
 
També es poden convocar per part de l’Alcaldia Plens extraordinaris.
 
Les sessions del Ple es fan a la sala Ramon Ferré-Ferré de l’edifici de l’Ajuntament.
 
El Ple, integrat per tots els Regidors I Regidores i és presidit per l'Alcaldessa. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal les següents atribucions:
 
Fer un enllaç d’aquesta paraula a càrrecs electes
 
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 
c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.
 
d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 
i) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 
f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 
g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
 
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.
 
i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 
j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 
k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
 
l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 
n) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.
 
o) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
 
p) Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 
Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

 

LES COMISSIONS INFORMATIVES

En el nostre Ajuntament les Comissions Informatives estan formades per tots els regidors i regidores. Es reuneixen el primer dilluns de cada dos mesos, la setmana abans de la celebració del Ple. Les seves sessions no són publiques,

Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple.

 

LES COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

A Aiguamúrcia la Comissió Especial de comptes la formen tots els regidors i regidores. Les seves sessions no estan obertes al públic.

Correspon a la Comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

 

ELS GRUPS MUNICIPALS

A l’Ajuntament d’Aiguamúrcia hi ha tres grups municipals:

MÉS QUE MAI AIGUAMÚRCIA-JUNTS,  a l'oposició

TOTS SOM AIGUAMÚRCIA-AM, al govern

INDEPENDENTS DEL MUNICIPI D’AIGUAMÚRCIA-E, al govern